Gercek tanri kimdir?"

email:
mektup@incilbg.com

Barnabas ncili nedir?

ncil'deki Barnabas ile Pavlus

Gerek ncil'de geen Barnabas adnda bir adam var. lk Mesihilerin arasnda nemli bir rol oynad. Halbuki, kendisi ncil'in hi bir parasn yazmad. sa Mesih'in hayatn anlatan ve gerek ncilde yer alan drt biografi var: Matta, Markos, Luka ve Yuhanna. Barnabas onlarn arasnda bulunmuyor.

130 yllarnda 'Barnabas mektubu' adnda bir eser kt. Tabii ki, asl Barnabas ondan ok nce lmt. Gerek ncilin bir paras olmad halde ncilin retiini destekleyen bir dkman idi.

Ama son yllarda mslmanlar arasnda sansasyon yaratan 'Barnabas ncili' ok sonra yazlan propaganda amal bir eserdir. 16. ya da 17. yzylda spanya'da yazld, ve talyanca, hem de spanyolca versyomlar vardr. O da bizi hemen dndrsn: gerek Barnabas Greke, yani eski Yunanca, konuuyordu ve gerek ncilin orijinal metinleri hepsi Grekedir. Demek 'Barnabas ncili'nin yazar kesinlikle Barnabas deildir.

Barnabas ncili ilk olarak 1973 ylnda, Lonsdale ile Laura Ragg adnda iki ngiliz tarafndan tercme edilip yaynlad. Onun metni Viyana'da (Avusturya) talyanca olarak duruyor. Bir baka kopya spanyolca dilindedir ama ok eksiktir.

Kitabn nsznde bu kitap gya nasl meydana ktn sylyor: Roma'daki Papaln ktphanesinde alan bir rahip (Fra Marine adnda) bu kitab bulmu ve sakl olarak karp, okuduktan sonra mslman olmu. Kitap sonra Mustafa de Aranda adl bir spanyol tarafndan spanolca diline tercme edilmi.

Kitabn yazar, sa'y sradan bir peygamber olarak gstermek istiyor. Ayrca, sa'y yle konuturuyor ki, Muhammed'in geleceini nceden bildiriyor. Ayn zamanda Barnabas ncili kendisinin asl ncil olduunu sylemiyor, kendini asl ncil'den ayr tutuyor (sayfa 9).

Daha fazla otorite kazanmak iin yazar, Barnabas'n adn kullanyor. Ama gerek Barnabas olsayd aadaki yanllklar yapmayacakt. Barnabas birinci yzylda Filistin'de yaam olan bir Yahudi idi; ama bu kitabn yazar belli ki, orta alarda spanya'da yaayan biri idi:

8. Bonifacius (1230-1303)
1) Tevrat'a gre (Levililer 25:11) her ellinci sene, bir kutlama ve azat etme yl olacakt. Yahudiler de onu her elli ylda bir kutlardlar (Yubil senesi). Sonra 1300 ylnda Papa 8. Bonifas bunu deitirdi, artk her yz senede bir kutlanacakt. Sonra, 1343'te papa 6. Klemens onu gene evirdi. Barnabas ncilinde onu her yz ylda bir gibi gsteriyor (sayfa 104). Bu kesin ispatlyor ki, Barnabas ncili 1300 ylndan sonra yazlm olmaldr.

Dante Aligieri (1265-1321)
2) Barnabas ncili, talyan yazar Dante'den alntlar yapyor (mesela: 'sahte ve yalanc tanrlar' (s.99, 267); 'cehennemin yedi emberi' (s. 171)). O gene, 14. yzylda talya'da yaad. Barnabas'a gre cennetin 9 kat varm (s.223), o da Dante'nin yazlarndandr. Kuran'da gene, yedi tane gk varm (Bakara Suresi 2:229). Gerek Barnabas, Dante'den 1300 sene nce yaad; onun iin o sahte 'Barnabas ncili'nin yazar olamaz.

3) Barnabas ncilinde diyor ki, Marta, Meryem ve Lazar, Mecdel ve Beytanya kylerinin derebeyleri (sahipleri) imi (s.242). Ama derebeylik sistemi ancak ortaada meydana geldi (1000 senesinden sonra).

4) Barnabas ncilinde 'fda duran araplar'dan sz ediliyor (s. 196). Ama sa'nn zamannda henz flar kullanlmazd, deri tulumlar kullanrdlar.

sa'nn zamannda arap tulumlarda saklanrd Ancak Ortaa zamannda flar kullanlmaya baladlar

5) Sahte 'Barnabas' Filistin orafyasndan da btn habersiz. Nasra, Yerualim ve Ninive kasabalarn sanki deniz kenarnda olup liman kasabalar gibi gsteriyor. "Nasra'da inip Kefernahum'a bindiler" diyor (s. 23). Tabii ki, tam ters: Kefernahum gl kenarnda, ve Nasra balkandadr. Akdeniz'de bulunan Sur kasabasn da sanki eria (Yordan) rmann kenarnda imi gibi anlatyor.

Bunu Trkiye'nin orafyasna transfer etsek, yle bir manzara karmza kyor: diyelim, bir kitap elinize geiyor ve kitabn yazar kendisinin sylediine gre 1800 yllarnda yaayan bir Trk imi. Sonra okuyorsun, nasl kiiler gemi ile Annkara'ya varp stanbul'a binermi (!). Bunu okurken, bu kiinin Trkiye orafyasndan btn habersiz olduunu, onun kitab da sahte olduunu hemen anlarsnz.

6) Bu sahte 'Barnabas'n srail tarihinden de haberi yok. Pontuslu Pilatus hem sa'nn douunda, hem de onun lmnde vali imi (s.4). Ama Pilatus ancak .S. 27 senesinde vali oldu.

ok byk fantazi ile yazyor ki, 'btn Yahudiler silahlanp, sa'nn gerek kiilii zerine birbirlerine sava yapmak istemiler. 600.000 asker toplanm. Her 200.000 'sa Allahtr', 'sa Allahn Oludur' ve 'sa bir peygamberdir' diye savaa ktlar. Yahudilerin o kadar askerleri olsayd, hemen birleip btn Romallar defedeceklerdi. Btn dnyada zaten 300.000'den daha az Romal asker vard.

Hem de yazyor, Hirodes, Kayafa ve Pilatus (!) bu sava nlemeye alrmlar. Tabii ki, Romal Pilatus yle bir savaa sevinecekti.

7) O kitap, spanya'da yazldn belli ediyor. S.71'de diyor ki, 'bir altn paras 60 mita imi', yle bir para sade spanya'da kullanlrd.

8) Barnabas ncili, birok yerlerde Kuran' da yalanlyor:

Sonu olarak Barnabas ncili hakknda yle bir deerlendirme yapabiliriz: 14. yzylda spanya'da Fra Marino adnda bir katolik rahip mslmanl kabul ediyor. Yeni inancn daha etkili bir biimde savunmaya alyor. Kuran'da daha nceki kitaplarn Muhammed'in geleceini mjdelediini yazyor; oysa ncil'de yle bir ey yazmiyor. Bu eksiklii gidermek iin Fra Marino sahte bir incil yazmaya karar veriyor. sa'nn azna Muhammed'i ven ve onun geleceini bildiren szler koyuyor. Meerse, bunu yaparken her trl tarihsel ve reti hatas yapyor.

Son yllarda Barnabas ncili'nin mslmanlar arasnda ok daha az rabet grdn fark ediyoruz. Birok slam Ansiklopedyalarnda onun sahte olduunu ak ak yazyor.


Sayfann bana dn Sonraki konu