Gercek tanri kimdir?"

email:
mektup@incilbg.com

Kadnlarn durumu

- Gerek Tanr kadnlara nasl bakyor?

Bir yandan Kuran', br yandan Tevrat, Zebur ve ncil'i karlatrm olursak, bunlarn ayn tanrdan gelmediini baka nemli meseleden de anlayacaz: gerek Tanr kadn ile erkein arasnda ayrm yapyor mu, yoksa onlara ayn gzyle mi bakyor?

a. Tevrat, Zebur ve ncil'de kadnn yeri

brahim'in tanrs insann yaratln anlatrken, yle konuuyor:

Adem ile HavvaAdem btn evcil ve yabanl hayvanlara, gkteki kulara ad koydu. Ama kendisi iin uygun bir yardmc bulunmad. RAB Tanr Adem'e derin bir uyku verdi. Adem uyurken, RAB Tanr onun kaburga kemiklerinden birini alp yerini etle kapad. Adem'den ald kaburga kemiinden bir kadn yaratarak onu Adem'e getirdi. Adem, - "te, bu benim kemiklerimden alnm kemik, etimden alnm ettir" dedi, "Ona 'Kadn' denilecek, nk o adamdan alnd." Bu nedenle adam anasn babasn brakp karsna balanacak ve ikisi tek beden olacak. (Tevrat - Yaratl 2:20-24)

Onyedinci yzyldan kalma bir Tevrat tefsirinde, bu Adem'in kaburgasndan yaratlma olaynn anlam ok gzel dile getiriliyor. Tanr, kadn yaratmak iin, neden yle bir yol seti?

Kadn, Adem'in ayandan yaratlmad ki, ondan aa olsun; onun kafasndan da yaratlmad, ondan stn olsun; ama onun yan tarafndan, yreine yakn bir yerden yaratld, ona eit olsun diye. Onun kral olduu yerde, o kralie olsun. O yzden Tanr, erkek ve kadn ikisinin hakknda dedi: "Denizin balklar, gkn kular ve yeryznde hareket eden her hayvan zerine egemenlik srsnler" (Tevrat - Yaratl 2:) Bu szlerle, Tanr onlarn yetkisini eit klyor, btn hayvanlar da ikisinden de aa klyor. (Rahel peht, A Mouzell for Melastomus, 1617)

Tanr'nn kadn ve erkek iin hazrlad plan buydu. Adem ve Havva gnaha dnce, Tanr onlara hem de onlar aldatm olan ylana birer ceza verdi. Kadna da yle konutu:

"Ar ekerek doum yapacaksn. Kocana istek duyacaksn, seni o ynetecek." (Tevrat - Yaratl 3:16)

Artk erkek, iki eit kiinin arasnda 'ynetici', yani nder olacakt. Tevrat, Zebur ve ncil'in retiine gre, erkek-kadn ilikisi, ba-beden ilikisine benziyor. Nasl insanda beden basz yaayamazsa, ba da bedensiz yaayamaz. ncil bu balanty yle anlatyor:

Gene de Rab'de erkek kadnsz bir ey deildir, ne de kadn erkeksiz bir ey deildir. nk nasl kadn erkekten meydana geldiyse, ayn yle erkek de kadndan dnyaya geliyor. (ncil - 1.Korintliler 11:11-12)

Tevrat, Zebur ve ncil'in tanrs, evlilik iinde, kocann nder olmasn istiyor, ama br konularda kadn ve erkein ayn derecede olduunu sylyor. Kutsal Kitab'n (Tevrat, Zebur ve ncil'in) tanrs, kadnlara ne kadar byk nem verdiini biraz anlamak iin o kitaplarda geen kadnlarn durumuna bakalm ve Kuran'n tutumuyla karlatralm:

  • Kutsal Kitap'ta tam 129 kadn adl adnca geiyor, ve hayatlarndan bir para anlatlyor. (Kuran'da ise sadece tek bir kadnn ad geiyor, o da sa'nn anas Meryem'dir). Bunun dnda Kutsal Kitap'ta 61 ad gemeyen kadnn hayatlarndan olaylar anlatlyor.
  • Kutsal Kitap'ta kadnlar Allah halknn nderleri ve kralieleri olurdu: Debora, Ataliya, Ester - bu Muhammed'in altnda dnlmezdir.
  • Kutsal Kitap'ta kimi kadnlar peygamberlik grevini yapt: Miryam, Hulda, Anna, Filipus'un drt kz - islamiyette peygambelik grevi sadece erkeklere mahsustur.
  • ncil'de en nemli olay sa Mesih'in nc gnde mezardan dirilmesidir. Bu olayn ilk ahitleri hepsi kadn idi (Mecdelli Meryem, Klopas v.b.). ncil, kadnn ahitliini sayarken, Kuran'da kadnn ahitlii kabul edilmiyor.
Halknn kurtarcs Debora
Kadn peygamber Anna

 
ncil'de kar-koca ilikisi konusunda yle konuuyor:

Mesihten korkup birbirinizi sesleyin!
Ey karlar! Rabbi nasl sesliyorsunuz, kocalarnz da ayn yle sesleyin. nk erkek karsnn badr; ayn nasl Mesih de kilisenin badr. O kendisi bedenin kurtarcsdr. Ve kilise Mesihi nasl seslerse, karlar da kocalarn her meselede yle seslesinler.
Ey kocalar! Mesih kiliseyi sevdi ve onun iin kendi cann verdi. Siz de karlarnz tpk yle sevin! (ncil - Efesliler 5:21-29)
Ey kocalar! Karlarnz sevin; onlara sert davranmayn. (ncil - Koloseliler 3:19)

Ayn onun gibi, siz kocalar karlarnzla birlikte otururken anlayl olun. nk kadnlarn bedeni daha zayftr. Hem de sizinle birlikte ayn miras, hani Allahn bahii olan yaam paylaacaklar. Ona gre onlara sayg gsterin. yle ki, dualarnza engel kmasn. (ncil - 1.Petrus 3:7)

Demek, kadn itaat etmeye, erkek de karsn SEVMEYE mecburdur.

b. Kuran'n tanrs kadnlara nasl bakyor?

brahim'in tanrs kadn ile erkein eit olduunu sylerken, Kuran'n tanrs kadnlara baka gzle bakyor:

(1) Kadnlar akl ve dinden yana eksiktir

Muhammed bir gn birka kadna konuurken dedi:

"Akl ve dinden yana sizden daha eksik kiiler henz grmedim. Hazimli, anlayl bir adam sizler tarafndan elinebilir".
Kadnlar yle sordu: "Ey Resulullah! Aklmz ve dinimizdeki eksiklik nedir?" O da cevap verip dedi: "ki kadnn ahitlii, bir erkein ahitlii kadar deil mi?" Ona, "Evet", diye cevap verdiler. "te, akl eksikliinizdendir bu!" ... "Kadn ayban grrken ne namaz klabilir, ne de oru tutabilir; yle deil mi?" Kadnlar gene 'Evet' cevabn verdiler. "te, bu da dininizin eksikliinizdendir!' (Sahih Buhari - Cilt 1, hadis 301 ve cilt 3, kitap 48, hadis 826)

Mslman kanunlarna gre, Kuran'n 'Allah' kadnlarn haklarn kstlyor: davalarda onlarn ahitlii sadece erkeinkinin yars kadarm ve kanama grrken, namaz yapmalar yasakm. Muhammed'in aklamasna gre bu kstlamalar kadnn eksikliklerinden geliyor. Yani, Allah onlarn zaten aklsz olduklarn ve tam dindar olamadklarn grm de, bu kurallar ylece vermi. Bu, Muhammed'in zamanyla ilgili bir buyruk deil, ama dnyann sonuna kadar geerli olan bir kuraldr, kadnn yaplnda bir zayflk varm.

Hadi Sabzevari, bugnlerde saygnlk kazanm bir ranl mslman yazar, 'Sadr al-Mote'alihin' zerine yazm olduu tefsirinde yle yazyor:

Sadrettin irazi kadnlar hayvan kategorisine koyuyor. Bu sz kadnlarn, akl ve incelikleri anlamak konusunda eksik olduklar ve bu dnyann sslerine ok fazla dkn olduklarndan kaynaklanyor. Ve bylece, hakl olarak dilsiz hayvanlarn (arapas: al-hayvanti al-sa'mita) arasndadrlar. Onlarn asl tabiyeti, hayvan tabiyetidir, fakat onlara insan benzerlii verildi, yle ki, erkekler onlarla konumaya ya da cinsel ilikide bulunmaya mecbur kalrken irenmesinler. O yzdendir ki, mkemmel eriatmz ou konularda (boanma v.s.) erkein tarafn tutup ona stnlk salyor. (Abdlkerim Soru, "Farbehtar az ideoloji", Sera't, Tehran, 1373 Hicri)

(2) Kadnlar nankrdr

Muhammed'in dediine gre...

Kadnlar kocalarna kar nankrlk yapp onlarn yaptklar iyiliklerine hi kanaat getirmiyorlar. Bir kadna hayat boyunca iyilik yapm olursan bile, sonra sende beenmedii herhangi bir ey grsn, "Senden hi bir zaman hayr grmedim" diyecek. (Sahih Buhari - cilt 1, kitap 2, hadis 28)

Elbette nankr, kocasnn yaptklarna minnettar olmayan kadnlar vardr - ama btn kadnlar da m yle? Bu, kadnlara hakaret deil midir?

(3) Kadn bir oyuncaktr

Mslmanlara gre, yukarda saydmz eksikliklerin yznden, kadn ne gnlk konularda, ne de din konularnda erkee uygun bir e olamayacak, onunla akll bir konuma srdrmeyecek.

Hz. mer (ikici halife), bir gn konuurken, kars onun szn kesti. O da ona yle cevap verdi:

"Sen bir oyuncaksn; sana ihityacmz oldu mu, seni aracaz". (Abu Bakr Ahmad Ibn 'Abd Allah Ibn Mousa Al-Kanadi, "Al-Musanaf" who lived 557H., cilt 1 blm 2, s. 263)

Baka bir halife olan 'Emru Bin al-'Aas da aynsn dedi:

Kadnlar oyuncaktr. Onun iin kendinize sein. (Kanz-el-'Ummal, kitap 21, hadis 919)

Bu fikir, sadece Amru Bin al-Aas ve mer'in fikirleri deildi, Muhammed'in kendisi bile aynsn demiti:

Kadn bir oyuncaktr: kim onu alrsa ona dikkat etsin (ya da: "Onu kaybetmesin") (Tuffaha, Ahmet Zeki, "Al-Mar'ah wal- Islam", Dar al-Kitab al-Lubnani, Beyrut, birinci bask, 1985, s. 180)

(4) Kadn 'avrattr'

'Avrat' sz, slamiyet Ansiklopedyas'na gre "zellikle kadnlar iin kullanlan, d cinsel organlar, yani "kadnn ayb" demektir.

Ali, Resullullah'n yle konutuunu rivayet etti: "Kadnn on tane avrat vardr. Evlenince kocas onun bir tanesini rtyor. lnce de, mezar on tanesini rtyor". (Kanz-el-'Ummal, cilt 22, hadis 858)

Kadn sadece 'ayp' olarak gren Muhammed, onun yalnz on tane 'avrat'a sahip olduunu sylemiyor, kadnn kendisi de tek bir 'avrat', yani ayp br ey imi.

Kadn avrattr. (Evden) dar knca, eytan onu bekliyor. (Gazali, "hy'a 'Ulum ed-Din", Dar al-Kutub al-'Elmeyah, Beyrut, Cilt II, Kitab Adab al-Nikah, s. 65)

Afganl kadnlarBu korku nereden geliyor? Bir kadnn evinden kmasndan korkan tanr, nasl bir psikolojiye sahip? Muhammed'in birinci kars Hatice zengin bir tccar kadn iken, mteriler ve hammallarla konuurken, eytan m onu karlad? 'Kadnlar rtnsnler' diyen ayet (Kuran - Nur suresi 24:31), neden o kadar ge szde 'indirildi'? Bunun sebebini, bu surenin banda okuyoruz:

ffetli kadnlara zina isnat edip de, sonra drt ahit getiremeyenlere seksen denek vurun; ebediyen onlarn ahidliini kabul etmeyin... (Peygamber'in ei hakknda) o yalan uyduranlar iinizden bir gruhtur.... Ey inananlar! Evlerinizden baka evlere, izin almadan, seslenip sahiplerine selam vermeden girmeyiniz.(Kuran - Nur suresi 24:4,11,26)

Burada bart takmann asl sebebini reniyoruz. Muhammed'in kars Aye hakknda 'zina etti diye' yalan yere sulayanlar oldu. Muhammed onlara kar gkten Allahn cezasn indiriyor. Ve ayn zamanda, ayn olay tekrarlanmasn diye, kadnlarn rtnmelerini ve hep evde kalmalarn buyuruyor. Hereyi bilen tanr, bu ayeti daha nce indirmekle bu sulamalar nleyemez miydi? Muhammed'in hangi kars daha byk tehlikelerle babaa kald, kimin rtnmesi daha nemliydi: hep onun evinde kalan Aye mi, yoksa ticaret yapan Hatice mi?

slamiyete gre, erkekle kadn arasnda tek bir iliki mmkndr, o da ehvettir. Muhammed'in dedii gibi:

"Kadn ve erkek bir yerde babaa kalnca, onlarn yannda nc bir kii var, o da eytandr.'

Kadn sanki sadece erkein cinsel istekleri iin yaratlmtr. Bir erkein kadnla akll bir konuma yapmas, hele hele ondan bir ey renmesi, mslmanlar iin dnlmez bir olaydr. Mslmanlara gre kadn zaten din bakmndan eksik saylyor, onun iin erkekle kadnn birlik iinde Allah yolunda almalar mmkn deildir.

imdi de onu ncil'de grdmz durumla karlatralm. sa Mesih imanllarnn arasnda kadn erkek ayrm yoktur:

Ne erkek var, ne de dii var - nk hepiniz Mesih sa'da birsiniz. (ncil - Galatyallar 4:28)

Mslmanlkta "avrat", yani ayp bir cinsel organ olarak grlen kadn, ncil'de Allah vergisinin "ortak mirass" olarak geiyor. Ona uygun olarak, biri erkek, biri dii, iki Mesih imanls bir araya gelince, "onlarn arasna eytan girecek" korkusu yoktur, Rabbin iini dnmek vardr. sa Mesih'in byk elisi Pavlus iki kadn hakknda sylediine dikkat edelim:

Evodiya ve Sintihe'ye ... benimle, Klement'le ve baka i arkadalarmla birlikte 'iyi haber'de ilediler. Adlar yaam kitabnda yazldr. (ncil - Filipililer 4:2-3)

Demek, o iki kadn Pavlus'un yannda, onunla beraber sa'nn iyi haberinin yaylmas iin altlar. Onun i arkadalar idiler. te yandan, kadna 'avrat' gzyle bakmak, onu bir seks klesi durumuna indirmek demektir. Trkiye'nin kylerinde bugne kadar kadnlar iin kullanlan bu sz, birtakm geri kafal cahilin grlerine deil, ama Muhammed'in szlerine dayanyor.

(5) Kadn 'fitne' ve 'fesat'tr

Muhammed kadnlara yle bakt:

sme b. Zeyd b. Hrise yle rivayet etti: Peygamber dedi ki: "Benden sonra erkeklere kadnlardan daha zararl fitne ve fesad olarak hi bir ey brakmadm" (Sahih Buhari, cilt 7, kitap 62, hadis 33)

'Fitne' sz, kartrc ve problem yaratan, 'fesat' sz de, 'ktlk' demektir. Demek, Muhammed'e gre, kadnlar erkekler iin birer gnah kaynadr. Onlar olmazsa, erkekler neredeyse hepsi susuz ve gnahsz olacak.

(6) Kadn kaburga kemii gibidir

Hadislerde, kadnn karakteri, bir kaburgaya benzetiliyor; yani, onda erilik var. En byk Hadisi Buhari'de Muhammed'in u szn okuyoruz:

Kadn bir kaburga kemii gibidir: onu dzeltmeye kalkarsan krlacak. Onun iin kadndan faydalanmak istersen, iinde henz biraz erilik varken ondan faydalan. (Sahih Buhari, cilt 7, kitap 62, hadis 113)

Ve bir sonraki hadiste Muhammed bu eri karakterin nereden geldiini de sylyor: "nk Allah kadn Adem'in kaburga kemiinden yaratt" diye. Demek, kadnlarn bu kt huyluluu, bu karakter bozukluu kabul edilmesi gereken bir ey, onu deitirmek mmkn deilmi. Erkek, bunu kabul edip hesaba kaymak zorunda. Byle dnen sadece 'sokaktaki adamlar' deil, en byk mslman filozof ve dnr olan Al-Gazzali bile ayn sonuca varyor:

Kadnn dizginlerini, azck da olsa, gevettin mi, seni kapp deli gibi kaacak. Onun gemini azck indirdin mi, seni istedii gibi oynatacak ... Kadnlarn aldatcl korkuntur, ktl bulacdr; onlarn en byk zellikleri kt huyluluk ve akl zayfldr ... Muhammed dedi ki, "Kadnlarn arasnda erdemli bir kadn, yz kargann iinde krmz gagal bir karga gibidir". (Ghazali, "Ihy'a 'Ulum ed-Din", Dar al-Kutub al-'Elmeyah, Beyrut, Cilt II, Kitab Adab al-Nikah, s. 51)

Btn bu eksikliklerine karn, Al-Gazali gene de kadnlarda kimi iyi taraflar buluyor:

Bir adamn kars ondan korkuyor, o gene karsndan korkmuyor. Kocasndan yumuak bir sz kadn mutlu ediyor, ama kadnn hi bir sz kocasnn gznde nem tamaz. Baka kadnlarnn yannda yer almasna dayanmaya mecbur kalan kadndr. Kocas hastalanrken telaa den kadndr. Fakat erkek, karsnn lmnden bile etkilenmiyor.
(Al-Gazali, "Nasihat al-Muluk" - Yasin Esid, "A critique of the origins of Islamic economic thought", E.J. Brill, Leiden, New York, Kln, 1995, s.205'te aktarlyor)

Elbette btn mslmanlar yle dnmyor. Ama Muhammed'in szlerine dayanan bir kii kolay kolay yle dncelere itilmeyecek mi? Yukardaki hadisleri okuyan bir erkek, kendini doru ve kadnlar her ey iin sulu saymayacak m? Ama bu duygu nereden geliyor? Bu ses kimin sesi?

lk erkek olan Adem'in kars Havva, ilk olarak yasak edilen meyvadan tatt, sonra kocasna verdi. Ama gene de onda 'hayr' deme frsat vard, kars ona o meyvay zorla yedirmedi. Fakat Tanr her ikisinden hesap sorarken, Adem'den yle bir cevap veriyor:

RAB Tanr, ... sordu: "Sana meyvesini yeme dediim aatan m yedin?" Adem, "Yanma koyduun kadn aacn meyvesini bana verdi, ben de yedim" diye yantlad. (Tevrat - Yaratl 3:11-12)

Demek, Adem "Evet, yedim" diyeceine, hemen suu karsna atyor: "Tamam, ben yedim, ama O BANA VERD!" Sanki, bakasn sulamakla kendi suunu indirmeye bakyor, kendine bahane aryor. Bu belki normal bir insan refleksi olabilir, fakat buna izin vermek, bunu desteklemek bir peygambere yakmaz. ncil'de insan bu tr denemelere kar nasl dnmesi gerektiini gryoruz:

O zaman, kii denendi mi, hi kimse demesin 'Allah tarafndan deneniyorum'. Hayr, herkesin kendi istei onu elip kandryor ve o zaman kii deneniyor. Ondan sonra istek gebe kalp gnah douruyor. Gnah da tamamlannca, lm douruyor. (ncil - Yakup 1:13-15)

Demek, Kuran'n tanrs erkein zayflklar iin kadn suluyor, brahim'in tanrs gene, erkein kendisini sorumlu tutuyor.

(7) Kadn, erkein ibadetini geersiz klyor

Muhammed'e gre, namaz klan bir mslmann ibadetini geersiz klan ey var:

Aye yle rivayet etti: Namaz bozan ey bana (peygamber tarafndan) anlatld: kpek, eek ve kadn. Ben de (peygambere) dedim: "Sen bizi (kadnlar) eeklere ve kpeklerle bir tutuyorsun" (Sahih Buhari - cilt 1, kitap 9, hadis 493)

c. Kuran'n tanrs, erkeklere ne haklar veriyor?

Burada anlatmak istediimiz baz din ve kanun konular deil. Saydmz rnekler okuyucuya tek bir fikir vermek amacyla veriliyor: Kuran'da karlatmz tanr, Kutsal Kitap'ta karlatmz tanr gibi deildir, bambaka zelliklere sahiptir. Kadn ve erkek arasnda ayrm yaplyor mu, yaplmyor mu? Evlilik basit bir alveri meselesi mi, yoksa kutsal bir birlik mi? Bu konularda birbirlerinden ok farkl cevaplar grnce, bunlarn ayn tanrdan gelmediini anlyoruz.

(1) Erkein cinsel isteklerine annda karlanmal

Muhammed'e gre, kar-koca ilikisinin en nemli taraf, erkein isteklerinin her an karlk verilmesidir. O cinsel istek btn baka ihtiyalardan daha stn saylyor, mutfakta yemekler yansa bile...

Resulullah dedi ki: "Erkek kendi ihtiyalarn karlamak iin karsn ard zaman, kadn ona gitsin, frnda almakta ise bile"
(Mikat l-Misabih, kitap 1, "Kar kocann sorumluluklar" adl blm, hadis 61)

Resulullah dedi ki: "Erkek karsn yata arrsa, o da ona raz gelmezse, ve erkek geceyi bylece kt duygularla geirirse, o vakit, melekler kadn sabah kalkana kadar lanet ediyorlar". (Mikat l-Misabih, hadis 54; Buhari, cilt 7, hadis 121)

(2) Kadnn cennete girmesi, kocasna itaat etmesine bal

Bir mslman kadn, kocasna boyun emedii zaman, onun btn ibadeti ve Allaha itaat etmesi boa gidiyor. Kocasna boyun ememesi eriata kar gelmek demektir. te yandan, kocasna itaat etmek, cennete girmenin anahtar imi:

tr insan var ki, ne namazlar kabul olunacak, ne de sevaplar yukarda anlacak: efendisinden kap ona dnmeyen kle, kocas ondan memnun kalmayan kadn ve aylana kadar sarho kii. (As-Suyuti, Nisa 4:34 zerine tefsir; Mikat l-Misabih, cilt I, blm 2, hadis 74)

Kocas ondan memnun kalm olarak len her kadn, cennete girecek. (Mikat l-Misabih, cilt I, "Kar-kocann grevleri" adl blm, blm 2, hadis 60)

Resulullah bir kere bir kadna dedi ki: "Kocana nasl davrandna dikkat et, nk senin cennetin odur, cehennemin de odur".
(As-Suyuti, Nisa 4:34 zerine tefsir, ve Kanz-el-mmel, cilt 22, hadis 868)

Btn bu artlar tek tarafldr, yani, kadnn cennete girmesi, onun kocasna nasl davrandna baldr. br tarafta erkek, karsna istedii gibi davransn, onun cennete girip girmemesi ondan etkilenmeyecek.

(3) Mslmanlkta erkein durumu, Allahn durumuna benziyor

Madem Kuran'n tanrsna gre, kadnn cenneti de, cehennemi de kocasdr, onun durumu neredeyse Allahn durumudur. Kadn ona tapnmaya yakn duygularla yaklamal. Muhammed'in sylediine gre, az kalsn, kadn kocasna tapmak zorunda kalacakt:

"Eer herhangi insana, baka insann nnde secde etmesini buyurmu olsaydm, kadnlara buyuracaktm, kocalarnn nnde secdeye varsnlar. Bunun sebebi de udur ki, Allah erkeklere kadnlarn zerine bunca haklar verdi."
(Mikat l-Misabih, cilt I, "Kar-kocann grevleri" adl blm, hadis 70)

Byle bir 'kk Allah'a kadnn verebilecei en byk fedakarlk, en byk kurban bile yetersiz kalacak. Bu, sadece Orta a'da yaam olan birtakm geri kafal din adamlarnn dnceleri deil. Bugnlerde bile byle fikirlerde bulunanlar var. 1985 senesinde kan bir kitapta Zeki Tuhaffa adnda bir mslman yazar, aadaki hadisi, yani Muhammed'in szlerini kullanyor:

"Bir kadn, memelerinin birisini halanmaya, brn de kzartlmaya verse bile, gene de kocasna kar olan grevini yerine getirmekten geri kalm olacak. Onun dnda, kocasna bir gz krpmas kadar itaatszlk ederse, cehennemin dibine atlacak. Ancak, tvbe edip o yoldan dnerse, atlmayacak."
(Ahmet Zeki Tuffaha, "Al-Mar'ah wal-Islam", Dar al-Kitab al-Lubnani, Beyrut, 1. bask, 1985, s.176. Ayn hadis, Ebubekir Ahmet bn 'Abdullah Ibn Musa Al-Kanadi'nin "Al-Musanaf" adl kitabnda da geiyor (557 hicri senesinde, cilt 1, blm 2, s. 255)

Mslman anlayna gre, kadn nankrdr, akl ve dinden yana eksiktir ve erkein bir kadnla yaamas byk tenezzldr, yani kendini alaltmak demektir. Kocasnn gsterdii bu alakgnllln hayatta deyemez. Hatta, erkein haklar o kadar byk ki...

"...kocasnn burnundan kan, smk ve irin aksa, kars da onu kendi diliyle yalarsa, gene de kendisinin zerindeki haklarnn karln veremez." (As-Suyuti, Nisa 4:34 zerine tefsir)

slamiyet tarihinde en byk bilginlerinden saylan mam Suyuti, Muhammed'in bu szn tam be defa byk bir saygnlkla tekrarlyor.

(4) Kuran'n tanrs, erkeklere drte kadar kadn, bir de saysz cariye veriyor

Hounuza giden baka kadnlarla iki, ve drde kadar evlenebilirsiniz...
(Kuran - Nisa 4:3)

Erkekler birden fazla kar
alr da ...
(Bruney padiahnn 2 kars)
... ya kadnlar da birden fazla koca alrsa?
(Nepal'da 3 kocal, 1 karl aile)

Bu izin, tabii ki, tek tarafldr: erkek drt tane kadar kadn alabilir, ama kadn drt tane erkek alamaz. Erkekler belki de imdi buna glerler, ya kadnlar? Bir kadnn duygular o kadar m deersiz ki, kocasn baka kadnlarla grmesine hi aldrmasn? Allahn en bataki plan bu muydu? Ya da baka szle: birden fazla kar almak normal mdr?

Bunun cevabn bir baka soruyla vermek istiyoruz: Allah, Adem'i yarattktan sonra ona bir mi, yoksa drt tane mi kadn yaratt? - te, Allahn plan ortada. Madem yle okkarl evlilik dncesi nasl ve ne zaman tredi? Kuran bize bu konuda bilgi vermezken, Tevrat'ta birden fazla kar almak dncesi nereden geldiini okuyoruz:

Kayin (= Kbil) karsyla yatt. Kars hamile kald ve Hanok'u dourdu... Hanok'tan... Lemek oldu. Lemek iki kadnla evlendi. Birinin ad Ad, brnn ise Silla'yd... Lemek karlarna yle dedi:
"Ey Ad ve Silla, beni dinleyin,
Ey Lemek'in karlar, szlerime kulak verin.
Beni yaralad iin bir adam ldrdm,
Beni hrpalad iin bir genci ldrdm.
Kayin'in yedi kez c alnacaksa,
Lemek'in yetmi yedi kez c alnmal."
(Tevrat - Yaratl 4:18-25)

Bilindii gibi, Adem'in iki olu arasnda ilk katillik meydana gelmiti: Kayin (Kuran'da 'Kabil' olarak geiyor), kardeini Habil'i kskanlk ve bencillik yznden ldrmt. Ve o bencillik dncesi Kayin'in torunlarna da geti. Onun soyundan gelen Lemek de insan tarihinde ilk olarak birden fazla kar ald. Bu, Allahn planndan ayrlmak demekti. Kayin'in soyu Tevrat'ta Allahsz olarak tantlyor.

Demek, birden fazla kar almak, Allahtan deil, ama insann bencilliinden gelen bir dncedir ve Tanrnn planndan uzaklamak demektir. Eski vaktlarda bu dk terbiye durumuna gz yumdu, nk kendi halkn yava yava gelecek olan kurtulua hazr etmek istedi. Ama son habercisi olan sa Mesih, Allahn plann gene tam ciddiyetle retti. Evlenmek isteyenlere kesin olarak yle buyuruyor:

Her erkein bir kars, ve her kadnn bir kocas olsun. (ncil - 1.Korintliler 7:2)

brahim'in tanrs, evlilii kutsal ve karlkl bir iliki sayyor. Kuran'n tanrs gene, evliilii sadece erkeklerin cinsel ihtiyalarn karlamak iin vermitir. Bu amala erkek, deil sadece evlendii drt kadnla, ayn zamanda istedii kadar kle kzlaryla da yatabilir (bknz: Ahzab suresi 33:50).

Byk mslman tefsircisi Gazali, bunun sebebini de yle aklyor:

Araplarn arasnda ehvet, kiiliklerinde en byk yer alyor. O yzden onlarn dindar adamlarnda cinsel arzular daha kuvvetlidirler. nsann kalbini boaltrp Allaha ibadete hazrlamak amacyla onlara dii klelerle seks yapmaya izin verildi, yeter ki, bu ehvet onlar zina ileme durumuna getirmesin. Sahi, yle bir davran kle olarak doacak bir evladn domasna sebep olabilir, o da bir eit zulmdr... yine de, bir ocuu kleletirmek, iman yok etmek kadar ar bir su deildir. nk yeni domu bir bebei kleletirmek geici bir eydir, fakat zina ilemekle sonsuzluk kaybediliyor. (Gazali, "hy'a 'Ulum ed-Din", Dar al-Kutub al-'Elmeyah, Beyrut, Cilt II, Kitab Adab al-Nikah, s. 33)

(5) Kuran'n tanrs dyor ki: "Erkekler karlarn dvebilirler"


Afganistan'da kadnlar sokakta dvlyor

Erkek kendi szn karsna geiremezse, ne yapsn? Kuran'n tanrs erkeklere yle bir akl veriyor:

Serkelik etmelerinden endielendiiniz kadnlara t verin, yataklarnda onlar yalnz brakn, nihayet dvn. (Kuran - Nisa suresi 4:34)

Demek Kuran'n tanrs, bakaldran kadnlara aamal bir ceza verilsin diye akl veriyor: nce onlara akl verilsin, sonra erkek onlarla yatmasn, bu da fayda etmezse, dvsn. Karsn dvme cezas nasl Allah tarafndan 'indi' konusunda Kuran tefsircilerin ou bu hadisi anlatyorlar:

Bir kadnn Muhammed'e gelip, kocasnn onun yzne bir tokat attndan ikayet etti (tokadn izleri de hl grnyordu). Yukardaki ayet de o durumda indirildi. Resulullah en bata ona dedi: "Sen de kocana yle yap!", fakat sonra "Bekle, onu biraz dneyim" diye ekledi. Daha sonra yukardaki ayet indirilidi. Bunun zerine Resulullah dedi: "Biz bir ey istedik, fakat Allah baka bir ey istedi, ve Allahn istedii en iyisidir". (Ar-Razi, "At-tafsir al-Kabir", Nisa suresi 4:34 zerine tefsir)

Szde Allahla pazarlk yapp, gndelik namaz saysn elliden bee indiren, 'son peygamber' olarak kabul edilen Muhammed, bu konuda da pazarlk yapma gcn kullanp Allahtan baka bir cevap istemeyemez miydi? Madem Muhammed kadnlarn ayn haklarna sahip olmasn istiyor, onun tanrs da bu fikire kar kyor, bu olay onun tanrs hakknda ne gsteriyor?

brahim'in tanrs kendini ncil'de aklarken baka bir dnceye sahiptir, kadnlar erkeklerle ayn derecede tutuyor:

Erkek karsna hakkn versin. Ayn onun gibi, kadn da kocasna hakkn versin. Kadnn bedeni onun deildir, kocasnndr. Ayn onun gibi, erkein bedeni onun deildir, karsnndr. Bu meselede birbirinize hakszlk etmeyin: ancak ikinizin razlyla ve sade bir vakt iin birbirinizden uzaklan. Maksat, dua iin aylak kalasnz. Sonra gene bir araya gelin. Hani, dayanamadnz iin eytann frsat olmasn, sizi denemeye. (ncil - 1.Korintliler 7:3-5)

ncil'de konuan tanr, evlilii kutsal bir antlama sayyor; evlilikteki eler, gerekten birbirlerine 'e'tirler, yani ayn derecedeler ve ayn haklara sahiptirler. Cinsellik konusunda da ayns geerli. Karsn 'yatakta yalnz brakan' bir erkek, ona ceza verirken, kendisi de baka kadnlara bakp gnaha decektir. Ama tabii ki, bu mslman erkekler iin problem deildir: tane kar daha var; olmazsa kle kzlar bu ie hazr duruyorlar ya!

Bu ceza eidi, Kuran'daki tanrnn evlilii kutsal saymadn ok ak bir biimde gsteriyor. Ona gre, baka eit evlilikler de vardr:

'Muta evlilii'

'Muta' sz, arapa 'zevk' demektir. Erkek, evliliinin zevkini alamaynca, mesela herhangi bir sebeple karsndan uzak kalnca, ne yapsn? Cevap: 'muta' evlilii, o da ksa bir zaman iin yaplan bir nikahtr. Bu nikah eidi bugnlerde kimi mslman devletlerde (mesela ran'da) yolsuz kadnlarn 'namuslarn korumak' amacyla yaplyor. Erkek onun yanna gelince, nce bir hocann nnde 'muta' nikahn yapyorlar. Bu uygulama mslman devletlerinde byk tartmalara yol at. Kimilerine gre bu, nikah yanl kullanmak demektir ve buna kar kyorlar. Ya Muhammed'in kendisi, o 'geici zevk evlilikleri' hakknda ne diyor:

Abdullah yle rivayet etti:
Resulullah tarafndan ynetilen kutsal savalara katlrdk, ama yanmzda kadnlar yoktu. O zaman sorduk: "yleyse, kendi erkekliimizi mi keselim?" Fakat onu bize yasak etti, ve kadnlarla geici bir nikah kymaya izin verdi. Arkasndan da u ayeti okudu: "Ey nananlar! Allah'n size helal ettii temiz eyleri haram klmayn..." (Maide suresi 5:87) (Sahih Buhari, kitap 7, cilt 62, hadis 13)

Bu, ok iyi bilinen bir olaydr ve ayn zaman baka mslman kaynak kitaplarnda da geiyor (bn Kayim al-Cevziye, "Zad al-Ma'ad", blm 5, s.111; Navavi, "Sahih Muslim zerine tefsir", cilt 3, s.553-554). Muhammed bu geici nikahn karl olarak kadna bir fiyat denmesini buyurdu. Mesela, kadnn biri, bir elbise karlnda, gn iin nikah kyd.

Bugnlerde bu muta evlilii mslman devletlerde tartlyor, ama kimse o evliliin mslmanln banda serbest olduunu inkr etmez. Daha dorusu, 'muta' evlilikleri, ihtiyaca gre ya serbest klnd, ya da yasak edildi:

Muta evlilikleri Haybar seferinde yasak edildi. Fakat Sahih Muslim'de kesin olarak bildiriliyor ki, Muhammed kiilere Mekke'nin ele geirildii gnde o evliliklere yeniden izin verdi. Onun arkasndan onlar gene yasak etti. afi dedi ki: "nce helal, sonra haram, daha sonra gene helal ve en sonunda gene haram klnan baka herhangi bir eyi bilmiyorum. O, Mekke'nin ele geirildii ylda yasakland, ama sonra gene helal klnd". (smail bn-Katir, Srat Resul-ullah, cilt 3, s.355-356)

Adem ile Havva Bunun sebebi de apaktr: ihitya duyulunca serbest klnyor, ihtiya yokken yasak ediliyor:

Muhammed'in lmnden sonra, bn-Abbas onu ('muta' evlilikleri) ihtiya varken helal kld. Resulullah'n da onu, gerei yokken yasakladn, ama mecbur kalnca yeniden serbest kldn, anlatt. (bn Kayim al-Cevziye, "Zad al-Ma'ad", blm 3, s.345)

Ayn yazar bize baka bir kitapta ("mam al-Beyzavi'nin zerine tefsir", s.108) 'muta' evliliklerinin amacn da bildiriyor:

'Muta' evliliklerinin amac tek bir eydir: kadnla yatmann tadn karmak, kadn da bunu saladndan zevk alyor.

Btn bunlar gsteriyor ki, Kuran'n tanrs evlilie baka gzle bakyor. Tevrat, Zebur ve ncil'de evlilik kutsaldr. Bu kitap ayn tanrdandr ve hepsinde kendini ayn olarak tantyor. Evlilik konusunda sa Mesih bize kesin reti verdi:

sa da onlara cevap verip dedi: Siz de hi okumadnz m ki, onlar Yaratan, onlar en batan beri erkek ve dii olarak yaratt. Ve dedi: 'Bu sebeble erkek anasn ve babasn brakacak, karsna balanacak ve ikisi bir beden olacaklar.' Madem yle, onlar artk iki beden deil, tek bedendirler. O vakt, Allahn birletirdiini insan ayrmasn. (ncil - Matta 19:4-6)

sa Mesih bu szlerle brahim'in tanrsnn evlilik hakkndaki dncelerini aklam oluyor: bir kadn - bir erkek - hayat boyunca. Bundan baka yaplan herey zinadr. Ve zinann zerine 'okkarllk', 'muta' gibi, trl trl maske taksak da bunun altnda hep ayn sebep yatyor: erkekler kendi isteklerini kontrol etmek istemiyorlar, kadnn haklarn ineyip onu kendi 'seks klesi' gibi kullanmak istiyorlar. Ve Kuran'n tanrs, kendi peygamberinin azndan, her zaman erkeklerin isteklerine izin veriyor. Kendilerini kontrol etsinler - yle bir ey onun aklna gelmiyor. brahim'in tanrs ise erkekleri de kendi arzularn kontrol etmek konusunda sorumlu sayyor:

Kutsal olmak ve zinadan uzak durmak - ite, Allahn sizden istedii budur. Her biriniz rensin, nasl kendi bedenine kutsallk ve saygnlkla sahip olsun. Deil Allah tanmayan milletler gibi rezillik isteklerle. (ncil - 1.Selanikliler 4:3-5)

Peygamber Davud, kendi askerleriyle birlikte yolculukta iken, bir defasnda Allah grevlisi Avimelek'le karlat ve ondan biraz ekmek rica etti.

Khin, "Taze ekmeim yok" diye karlk verdi, "Ama adamlarn kadndan uzak kaldlarsa kutsal ekmek var."
Davut, "Yola ktmzdan her zaman olduu gibi, kadndan uzak kaldk" dedi, "Sradan bir yolculua ktmzda bile adamlarm kendilerini temiz tutarlar; zellikle bugn ne kadar daha ok temiz olacaklar." (Tevrat - 1.Samuel 21:4-5)

Demek, peygamber Davud'un askerleri savata iken uzun zaman da olsa, hi bir kadnla iliki kurmazlard. zellikle 'kutsal' saylan savata yle bir ey dnlmezdi: askerler kutsal deilken, sava nasl kutsal olacak? Davud'un tanrs geici evlilikleri yasak ederken, Muhammed'in tanrs ona izin veriyor, sonra gene yasak ediyor, sonra gene izin veriyor, sonra gene yasak ediyor......


Sayfann bana dn Sonraki konu