Gercek tanri kimdir?"

email:
mektup@incilbg.com

Kble ve Yarovam'n gnah

Gerek Tanr olan Yahve, brahim'in Allah, tarih boyunca kendi halkyla birlikte olduunu gsterdi. Musa'nn zamanndan Sleyman'a kadar, 500 yl iinde, tapnma sistemi ve kutsal eyalar gezici bir adrda bulunuyordu.

Ancak kral Sleyman sa'dan nce 953 ylnda tatan kalc bir tapnak ina etti. te o zaman Rab Allah, tapnlacak yer olarak Yerualim (Kuds) kentini seti. Sadece orada Allahn huzurunda kurban kesiliyordu. Kral Sleyman bu tapnan alnda dua etti ve duasnda bu tapnan btn insanlara kble yeri olacan syledi:

"Buraya ynelerek dua eden kulunun ve halkn srail'in yalvarn iit. Gklerden, oturduun yerden kulak ver; duyunca bala."(Tevrat - 2.Krallar 8:30)

Oysa bu tapnak da kalc deildi; .. 587 ylnda Babil kral Nebukadnesar onu yerle bir etti. 70 yl sonra Ezra zamannda onun yeniden kaldrdlar. sa'nn zamannda ise onun tadilatn yaptlar, eski halinden daha da byk ve ihtiaml bir biimde onardlar.

sa Mesih bu dnya harikas saylan tapnann yakn gelecekte yklacan syledi. Onu syledii zaman bu sz adalarna imkansz grnyordu. Ama 70 ylnda, yani sa'dan 40 sene sonra, gerekleti.

Birinci ve ikinci yzylda Yahudilerin ayaklanmalarndan sonra, Romal Emperatorlar Titus ve Hadrianus, Yahudilerin Filistin'e yerlemesini yasakladlar. Btn Avrupa ve Asya'da yaayan Yahudiler, Kuds'e dnmeye zlem duyardlar, birbirlerini "Seneye inallah Kuds'te bulualm" dileiyle selamlamaya baladlar. Gnde 3 defa Kuds'e dnerek dua etme gelenei o zaman olutu. - Evet, kble dncesi, Muhammed'den yzlerce yl nce Yahudilerden kt.

srail tarihinden Tevrat'ta okuyoruz ki, kral Sleyman'n lmnden sonra onun krall ikiye blnd: gney taraf onun oluna Rehavam'a dt; kuzeydeki topraklar ise onun veziri olan Yarovam'n oldu. Halkn gnln ve dncelerini daha iyi kontrol edebilmek iin Yarovam ayr tapnma yerleri yaplsn diye buyurdu. Allahn setii kent ve tapnma yeri, Yerualim (Kuds) idi. Onu mucizelerle ve meleklerin araclyla gstermiti. Oysa, ne yazk ki, Yarovam, Allahn isteini bildii halde, politik kazanlar uruna onu deitirmeye kalkt:

Yarovam, "imdi krallk yine Davut soyunun eline geebilir" diye dnd, "Eer bu halk Yerualim'e gidip RAB'bin Tapna'nda kurbanlar sunarsa, yrekleri efendileri, Yahuda Kral Rehavam'a dner. Beni ldrp yeniden Rehavam'a balanrlar." (Tevrat - 1.Krallar 12:26-27)

Bunun nne gemek iin, yeni bir tapnma sistemi, yeni bir din yaratt:

Kral, danmanlarna dantktan sonra, iki altn buza yaptrp halkna, "Tapnmak iin artk Yerualim'e gitmenize gerek yok" dedi, "Ey srail halk, ite sizi Msr'dan karan ilahlarnz!" Altn buzalardan birini Beyt-El, tekini Dan Kenti'ne yerletirdi. Bu gnaht. Bylece halk buzaya tapmak iin Dan'a kadar gitmeye balad. Yarovam ayrca tapnma yerlerinde tapnaklar yaptrd.

Yarovam'n kurduu bu yeni tapnma sistemi, bu yeni din, o kadar baarl oldu ki, btn halk Yerualim'e gitmekten vazgeip Dan ve Beytel kasabalarna gitti. Szde ayn tanrya tapmaya devam ettiler, ama yukarda grdmz ayete gre, Allah onu korkun bir gnah sayd. sa'dan nce 721 senesinde Asur kral srael'i esir ald ve baka halklarla kartrd. Bylelikle meydana gelen 'Samiriye' halk bugne kadar ayn yerde kurbanlar kesiyor, brahim'in tanrsna tapyor.

te, kral Yarovam'n gnah budur: politik amalarla ve kendi arzulan tatmin etmek iin Allahn buyruklarn deitirmek, dini inanlar siyaset uruna suistimal etmek. Maalesef Muhammed'in hayatnda da onu greceiz...


Araplarn eskiden beri kutsal saydklar tapnak, Mekke'de bulunan Mescit-al-ahram, yani Kbe idi. slamiyetten nceki alarda Araplarn tapnma ve inan sistemi iinde en byk rol oynayan kutsal talard. Mekke'deki Kbe ise, 'Hace l-Esved, yani Karata, denilen ve gkten, Allahn katndan yere den bir meteorit sanlan bir ta koruyordu. Putperest Araplar ona ibadet ediyorlard ve hacc esnasnda bu ta bugne kadar her yl milonlarca haclar tarafndan plyor. Onun dnda, Muhammed'in Mekke'de kald dnemde, bu Kabe 360'tan fazla putlarla doluydu. O da putperestlerle birlikte o Kabe'nin nnde namaz klma alkanl vard.

Hicretten nce, yani islamiyetin ilk yllarnda, Muhammet henz Mekke'de yaarken, kble olarak hangi yn benimsedi? Bu konuda mslman alimler hemfikir deiller; kimi hadisler Kuds diyorlar, bakalar ise Mescit-al-ahram, yani Mekke. Muhammed bir ikilemin iindeydi: hem Arap milliyetilii krklemek, Araplarn peygamberi olmak istedi, hem putperestle son verip tektanrcl yaymak istedi. Ksacas, kalbi Mekke ve Kuds'un ortasndayd. Bir hadise gre Muhammed Mekke'deyken iki kbleyi ayn anda kulland: namaz klmak iin Kabe'nin arkasnda yle bir yer buldu ki, Kabe ve Kuds ayn yndeydi.

622 ylnda Muhammed, Medine'ye hicret ettikten sonra, Medine'deki Yahudileri yeni dini iin kazanmaya alt. O amala ilk nce kbleyi deitirdi: btn mslmanlar Kuds'e ynelerek namaz klsnlar diye buyurdu. badetin kabul olunduu yer, artk 'Mescit-al-ahram' dei, ama 'Beyt-ul Makdis'i, yani kral Sleyman'n ina ettii Kuds'teki tapnak imi. Bu durum onalt ya da onyedi ay devam etti.

Resulullah 16 ay boyunca Kuds'e yneldi. O zaman Yahudilerin yle konutuunu kulaklarna geldi: "Vallahi, biz onlara aklayana kadar Muhammed ve rencileri kblenin ne olduunu bilmezlerdi". Bu laf Resulullah zd ve yzn ge evirdi. t o zaman Allah dedi: "Yzn ge evirip durduunu gryoruz. Honud olacan kbleye seni elbette evireceiz." (Bakara suresi 2:144)

Muhammed, bu arada kendini Medine'deki Yahudilere peygamber olarak tantp kabul ettirmeye alt. Fakat Yahudiler onu ne peygamber, ne de Mesih olarak kabul etmediler ve giderek daha fazla onun konumalaryla eleniyorlard. Onlar yola getiremeyeceini gren Muhammed kbleyi gene eskisi gibi Mekke'ye evirmek istediinde, Allah onun 'dualarn' kabul etmi, gkten 'ayet' indirmi ve gene Mekke'ye dndrm (Kuran - Bakara 2:144).

* 2:142. nsanlarn beyinsizleri, "Yneldikleri kbleden onlar eviren nedir?" diyecekler; de ki: "Dou ve bat Allah'ndr. O, dilediini doru yola eritirir". 2:143. Bylece sizi insanlara ahid ve rnek olmanz iin tam ortada bulunan bir mmet kldk. Peygamber de size ahid ve rnektir. Senin yneldiin yn, Peygambere uyanlar, cayacaklardan ayrdetmek iin kble yaptk. Dorusu Allah'n yola koyduu kimselerden bakasna bu ar bir eydir. Allah ibadetlerinizi boa karacak deildir. Dorusu Allah insanlara efkat gsterir, merhamet eder. 2:144. Yzn ge evirip durduunu gryoruz. Honud olacan kbleye seni elbette evireceiz. Artk yznu Mescid-i Haram semtine evir; bulunduunuz yerde yzlerinizi o yne evirin. Dorusu Kitab verilenler, bunun Rab'lerinden bir gerek olduunu bilirler. Allah onlarn yaptklarndan gafil deildir. 2:145. Sen, Kitab verilenlere her trl delili getirsen, yine de kblene uymazlar; sen de onlarn kblesine uyacak deilsin. Onlar birbirlerinin kblesine de uymazlar.

Bu olaylarn karsnda unlar soruyoruz:

- Muhammed kendini tek gerek tanrnn peygamberi olarak kabul etti. Ayn zamanda brahim'in dinini yeniden canlandrma grevini stlenmek istedi. Fakat yukarda grdmz gibi, bu greve sadk kalmad.

- Muhammed ise Medine'ye g etmeden nce Mekke'deki putperest tapna olan Kaabe'ye doru dua ederdi; o putperest tapnak onun gnln ekiyordu. Allah m ona bunu yapmasn buyurdu? Allah m istedi, kiiler putlarla dolu bir binaya doru eilsin? Bir kere buna karar verdikten sonra, nasl gene fikrini deitirip 'Beyt-ul Makdis'i yani Yerualim'deki tapna kble olarak seiyor?

- Muhammed kbleyi yeniden Mekke'ye evirirken, oradaki 'Beyt-ullah' yani Kaabe henz putlarla dolu idi. Ancak be sene sonra oraya dnp o putlar krd. Demek, Hicretin ikinci ylndan yedinci ylna kadar, mslmanlar Mekke'deki Kaabe'ye doru namaz klarken, putlarla dolu bir tapnaa yneldiler. Putperestlikten nefret eden bir Tanr yle bir ey nasl buyurabilir?

in baka tutarsz taraf u ki, Muhammed'in zamannda Yerualim'deki tapnak oktan yok olmutu. sa'dan sonra 70 senesinde, yani Muhammet'ten 550 yl nce, Romallar onu yerle bir etmilerdi. Bizansllarn zamannda ise oras plk olarak kullanlyordu. Bir szle, Muhammed kendi imanllarna Yerualim'i kble olarak gsterirken, bo daha dorusu murdar bir yer gstermi oldu.

- Bu Allahn buyruu olabilir mi? Muhammed'n amac, Medine'de yaayan ve dualarnda hep Yerualim'e bakan Yahudileri kazanmak deil miydi? Onalt ya da onyedi ay bunu yapmaya devam etti. Yahudileri kazanamayacan anlaynca, Muhammed kbleyi yeniden Mekke'ye evirdi.Onun yrei zaten hep Mekke'deki Kaabe'ye bal idi (Kuran - Bakara 2:144) ve Allahn br kbleyi vermesindeki amac, yle anlatyor:

Senin yneldiin yn, Peygambere uyanlar, cayacaklardan ayrdetmek iin kble yaptk. (Kuran - Bakara 2:143)

Bu da bo bir uydurmadan baka bir ey deildir. Tanr, kendisine iman edenleri denemek iin neden onlara bo bir yere, daha dorusu bir ple dnmelerini buyursun? Bu nasl bir tanr, birbuuk sene iinde fikrini iki defa deitirip, nce A, sonra B, en sonunda gene A diyor?

Allah Muhammed'e ve ilk mslmanlara Medine'deyken neye doru namaz klmalarn buyurdu?

Beyt-ul-Makdis (Kuds)
ykk - p yn
Mescit-al-ahram (Mekke)
putlarla dolu

Ve daha inandrc olsun diye, Kuran unu ekliyor:

Dorusu Kitab verilenler, bunun Rab'lerinden bir gerek olduunu bilirler. Allah onlarn yaptklarndan gafil deildir. (Kuran - Bakara 2:144)

'Kitab verilenler' Yahudiler ve Hristiyanlardr. Yahudilerin tepkisini grdk; imdi de son olarak bu btn tatsz meseleyi ncil'in bak asndan deerlendirelim...

Yarovam'n zamanndan 900 yl sonra ve Muhammed'den 600 yl nce Beyt-El kasabasna yakn bir kyde sa Mesih bir kuyunun banda Samiriyeli bir kadnla konuurken, yle bir tartma oldu. Kadn sordu:

"Bizim dedelerimiz Allaha bu balkanda taptlar. Siz gene diyorsunuz, yer olarak lazm Allaha Yerualim kasabasnda taplsn." sa ona dedi: "Kadn, bana inan, yle bir vakt gelecek ki, Baba'ya ne bu balkanda ne de Yerualim'de tapacanz... Allah ruhtur, ve kim Ona taparsa, lazm Ona Ruh'ta ve hakikatta tapsn." (ncil - Yuhanna 4:21-22,24)

Kral Sleyman'n zamanndan sa Mesih'e kadar 'kble' dncesi vard; 'dua ederken, Allaha ibadet ederken nereye dneyim' sorusu nemli idi. Ve o zaman 'kble' Yerualim kasabas idi. Ama sa'dan nceki peygamberler bile kble dncesi ortadan kalkaca bir zamann geleceini mjdelediler. Dua ederken artk hi bir yere dnlmeyecek. Dua artk bedence yaplan bir itaat gsterisi deil, yrekten kaynaklanan, kendi ruhumuzu Allahn ruhuyla balayan sevgi dolu bir muhabbet olacak. Bu zaman, sa Mesih'in gelmesiyle balad ve bugne kadar devam ediyor.

Biz Allaha ruhta hizmet ediyoruz, Mesih sa'da seviniyoruz ve beden eylere de gvenmiyoruz. (ncil - Filipililer 3:4)

sa Mesih'in getirdii 'ruhta tapnma' sistemi, btn eski dncelerini batl, yani geersiz, kld. Allah artk dua eden kiinin beden pozisyonuna bakmyor. O, herkesin yere dmesini, kalkp yatmakla kendisine korku ile byklk gstermesini istemiyor. Hayr, artk dua ederken, bizi seven bir babaya konuurmu gibi, Ona yrekten gelen szlerle konumamz istiyor.

Onun iin sa Mesih, o Samiriyeli kadna yle konutu:

"yle bir vakt gelecek ki, ve aslnda balad bile, asl tapanlar Baba'ya Ruh'ta ve hakikatta tapacaklar. nk kim Ona yle taparsa, ite, Baba yle kiileri aryor. Allah ruhtur, ve kim Ona taparsa, lazm Ona Ruh'ta ve hakikatta tapsn." (ncil - Yuhanna 4:23-24)

sa Mesih geldikten sonra, ne Yerualim, ne Beyt-El, ne de Mekke kble olamaz. Artk o eski gnler gemitir. nsan dua ederken, yeryznde herhangi bir tarafa dnmesin. Onu yapan, putperestlik yapm oluyor.

Ne yazk ki, Muhammed bu 'ruhta tapnma' sistemini anlamad, onun ne kadar stn olduunu ve Allahn kendisinin bunu buyurduunu da kavrayamad. Putperest Araplarn kulland namaz, yani yere yatp kalkma hareketini, olduu gibi kendi dininde devam ettirdi. Byle yapmakla bir adm geriye atm oldu. Ama bununla yetmezmi gibi, Yarovam'n gnahn da iledi: politik kazanlarn uruna Allahn buyruklarn deitirdi.


Sayfann bana dn Sonraki konu